Central Statistics Office

English
Níl feidhm cuardaigh ar fáil faoi láthair

 Skip navigation

’Séard is Staidreamh Daonra um Cheantair Bheaga (SAPS) ann ná sraith staitisticí ó Dhaonáireamh 2016 a táirgtear de réir raon limistéar tíreolaíocha éagsúla, ó iomlán an Stát anuas go dtí na ceantair bheaga. Tá trí bhealach ann chun faisnéise SAPS a fheiceáil/a íoslódáil:

Uirlis Léarscáilithe Idirghníomhach (SAPMAP)

Is féidir teacht ar chuntais aonair SAPS tríd an uirlis léarscáilithe idirghníomhacha dar teideal SAPMAP [uirlis i mBéarla]. Baineann an úsáideoir leas as an uirlis chun teacht ar tuilleadh sonraí faoin áit a bhfuil suim acu ann trí seoladh a chuardach nó trí gliogáil ar láthair ar an léarscáil. Tar éis na céime sin, roghnaíonn sé/sí ceann de na limistéir a ghabhann leis an láthair sin (m.sh. contae, ceantar bardasach, ceantar beag nó eile) chun teacht ar na táblaí staitistice go léir don limistéar, bunaithe ar thorthaí dhaonáireamh 2016. Tá féidearthacht ann na táblaí seo a íoslódáil i bhformáid PDF nó Excel.

Tá 45 tábla i ngach chuntas Staidreamh Daonra um Cheantar Bheaga (SAPS) leagtha amach de réir na téamacha a leanas;

 • Téama 1: Inscne, aois agus stádas pósta
 • Téama 2: Imirce, eitneachas, creideamh agus teangacha iasachta
 • Téama 3: Labhairt na Gaeilge
 • Téama 4: Aonaid clainne/Teaghlaigh
 • Téama 5: Líonta tí príobháideacha
 • Téama 6: Tithíocht
 • Téama 7: Áitribh chomhchoiteanna
 • Téama 8: Príomhstádas eacnamaíoch
 • Téama 9:   Aicme shóisialta agus grúpa socheacnamaíoch
 • Téama 10: Oideachas
 • Téama 11: Comaitéireacht
 • Téama 12: Míchumas, cúramóirí agus sláinte ginearált
 • Téama 13: Slite beatha
 • Téama 14: Tionsclaíocht
 • Theme 15: Teacht ar ghluaisteán, úinéireacht ríomhaire agus rochtain idirlín

Treoir úsáideora SAPMAP 2016 [EN] (PDF 4,851KB)

 

Íoslódálacha CSV

Tá teacht ar tháblaí SAPS bunaithe ar aon cheann de na leibhéil thíreolacha a leanas i bhformáid CSV [i mBéarla]. Ina theannta sin, tá ceangal i ngach leibhéal thíreolaíoch ar chomhaid limistéar, cinn neamhghinearálta agus cinn ginearálta (ar achar 20 méadar, 50 méadar agus 100 méadar).

Gluais SAPS 2016 [EN] (XLS 38KB)

Íoslódáil CSVLimistéir Neamhghinearálta (NG)Limistéar Ginearálta 20mLimistéar Ginearálta 50mLimistéar Ginearálta 100m
Dáilcheantair 2013 (40)  Dáilcheantair NG Dáilcheantair 20m Dáilcheantair 50m Dáilcheantair 100m
Contaetha riaracháin (31) Contaetha NG Contaetha 20m Contaetha 50m Contaetha 100m
Toghranna (3,409) Toghranna NG Toghranna 20m Toghranna 50m Toghranna 100m
Gaeltacht (7) (ZIP 16,498KB) Ceantair Gaeltachta NG Ceantair Gaeltachta 20m Ceantair Gaeltachta 50m Ceantair Gaeltachta 100m
Limistéir Pleanála Teanga (26) Limistéir Pleanála Teanga NG Limistéir Pleanála Teanga 20m Limistéir Pleanála Teanga 50m Limistéir Pleanála Teanga 100m
Toghlimistéir áitiúla (137) Toghlimistéir áitiúla NG  Toghlimistéir áitiúla 20m Toghlimistéir áitiúla 50m Toghlimistéir áitiúla 100m
Ceantair bhardasacah (95)  Gan a bheith ar fáil Ceantair bhardasacha 20m Ceantair bhardasacha 50m Ceantair bhardasacha 100m
Cúigí (4) Cúigí NG Cúigí 20m Cúigí 50m Cúigí 100m
Réigiúin NUTS-3 (8) Réigiúin NUTS-3 Réigiúin NUTS-3 20m Réigiúin NUTS-3 50m Réigiúin NUTS-3 100m
Lonnaíochtaí (846) Lonnaíochtaí NG Lonnaíochtaí 20m Lonnaíochtaí 50m Lonnaíochtaí 100m
Ceantair Bheaga (18,641) - Ceantair Bheaga NG Ceantair Bheaga 20m Ceantair Bheaga 50m Ceantair Bheaga 100m

 

Tacar sonraí foriomlán SAPS a íoslódáil

Tacar sonraí iomlán de Staidreamh Daonra um Cheantair Bheaga, Daonáireamh 2016 [EN] (ZIP 16,498KB)

Cur síos ar chomhaid Limistéir SAPS 2016 [EN]

 

Sonraí folúntas maidir le ceantair bheaga

Áiríodh 183,312 aonad cónaithe mar aonaid fholmha i dtorthaí Dhaonáireamh 2016. Déantar scagadh níos deimhne sa tsraith sonraí seo, ag díriú ar:

 • Cineál aonad cónaithe
 • Stádas na n-aonad cónaithe seo i nDaonáireamh 2011 (ach an t-eolas seo a bheith ar fáil).
 • An fáth a tugadh go raibh na haonaid cónaithe seo folamh i nDaonáireamh 2016 (ach an t-eolas seo a bheith ar fáil).

 

As an 183,312 aonad cónaithe folmha seo i 2016, bhí 82,437 cinn áitithe le linn Daonáireamh 2011. Déantar scagadh chomh maith sa tsraith sonraí seo ar na haonaid cónaithe seo, ag féachaint ar shonraí eile a taifeadadh i 2011 maidir le:

 • Aois cheannaire tí an líon tí
 • Méid gnáthchónaitheoirí
 • Comhdhéanamh an líon tí
 • Tráth ina tógadh an aonaid
 • Cineál áitíochta (m.sh. cóiríocht ar cíos, úinéireacht le morgáiste,srl.)
 • Méid seomraí
 • Méid daoine in aghaidh an tseomra

Tá na sonraí tiomsaithe de réir leagan amach is déanaí ar na Ceantair Bheaga, leagan 2017 (18,641 ceantar). Tá rialú maidir le nochtadh staidrimh curtha i bhfeidhm i gcás roinnt ceantar. Mar thoradh ar an méid seo, tá iomláin ar fáil do na ceantair seo ach ní sholáthraítear aon eolas sa mbreis fúthu sa mhiondealú.

Íoslódáil Sonraí Folúntas ar Cheantair Bheaga (CSV) [EN]

Tá gluaischomhad ar fáil chomh maith agus tugtar cur síos ann ar bhrí gach teideal athróige sa tsraith sonraí.

Íoslódáil Gluaischomhad maidir le Sonraí Folúntas ar Cheantair Bheaga [EN] (XLS 11KB)

 

Preasráiteas SAPS 2016

Preasráiteas Daonáireamh 2016 - Staidreamh Daonra um Cheantair Bheaga (SAPS)