Ar ais go barr

 Téigh ar aghaidh

Tuigeann an Phríomh-Oifig Staidrimh an tábhacht a bhaineann lena chinntiú go bhfuil teacht ag gach duine ar ár suíomh gréasáin. Táimid tiomanta dár suíomh gréasáin a dhéanamh inrochtana i gcomhréir le Rialacháin (Inrochtaineacht Suíomhanna Gréasáin agus Feidhmchlár Móibíleach de chuid Comhlachtaí san Earnáil Phoiblí) an Aontais Eorpaigh, 2020. Táimid i gcónaí ag obair chun feabhas a chur ar thaithí an úsáideora ar an suíomh gréasáin do gach duine agus chun ár n-ábhar a chur ar fáil don oiread daoine agus is féidir, lena n-áirítear daoine a úsáideann teicneolaíochtaí cúnta.

Baineann an ráiteas inrochtaineachta seo le suíomh gréasáin cso.ie

Stádas comhlíonta 

Tá CSO.ie comhlíontach i bpáirt le Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán 2.1 leibhéal AA

Ábhar neamh-inrochtana

  • Níl téacs oiriúnach eile ag roinnt íomhánna
  • Níl roinnt íomhánna saor ó théacs.
  • Níl leibhéil leordhóthanacha de chodarsnacht dathanna ag roinnt gnéithe laistigh de leathanaigh
  • Níl ábhar atá curtha in ord ceart ag roinnt leathanach.
  • Níl roinnt ábhair thacaíochta d’fhoilseacháin staidrimh inrochtana go hiomlán. Áirítear orthu sin grafaicí eolais, gearróga fuaime agus roinnt físeán. Táimid ag obair chun tras-scríbhinní a chur ar fáil do na nithe sin – déan teagmháil linn má tá ceann uait sa chás nach bhfuil ceann ar fáil.
  • Roinnt leaganacha PDF (Formáid Doiciméad Iniompartha) de dhoiciméid níos sine inár gcartlanna eisiúna. Mura bhfuil tú in ann teacht ar an bhfaisnéis in aon doiciméad PDF, déan teagmháil linn chun cúnamh a fháil.
  • Tá sé mar pholasaí againn faoi láthair gach eisiúint staidrimh stairiúil atá foilsithe ar ár suíomh gréasáin mar ábhar tagartha a choinneáil i bhfeidhm. Mar sin féin, ualach díréireach a bheadh ann na mílte eisiúintí staidrimh stairiúla a uasdátú agus d’fhéadfadh sé nach gcomhlíonfaidís ár gcaighdeáin reatha inrochtaineachta go páirteach nó go hiomlán. Mura bhfuil tú in ann an méid atá uait a fháil nó má tá deacracht agat teacht ar aon eolas, déan teagmháil linn agus cuideoimid leat le d’fhiosrú.
  • Roinnt córas níos sine a thagann faoi scáth CSO.ie amhail an córas léarscáileanna maidir le Daonra um Cheantair Bheaga an Daonáirimh. Táimid ag obair chun leaganacha inrochtana comhaimseartha a chur in áit na gcóras sin atá níos sine le linn 2021. Má tá eolas uait faoi Dhaonraí um Cheantair Bheaga ó Dhaonáireamh 2011 nó 2016, déan teagmháil linn agus cuideoimid le d’fhiosrú.
  • D’fhéadfadh sé a bheith deacair roinnt uirlisí léirshamhlaithe níos sine a nascleanúint agus úsáid á baint as bogearraí léitheora scáileáin agus méarchlár amháin. Táimid ag obair chun na huirlisí sin a nuachóiriú agus is féidir linn cúnamh a thabhairt ó thaobh rochtain a fháil ar an eolas ar bhealaí eile – déan teagmháil linn le d’fhiosrú.
  • Foilsítear roinnt dár ndoiciméid chorparáide i bhformáid PDF agus táimid ag athchruthú doiciméad clóite dearaidh ghrafaigh. Tá sé d’aidhm againn tras-scríbhinn nó leagan inrochtana de gach doiciméad den sórt sin a chur ar fáil amach anseo. Sa chás nach bhfuil leagan inrochtana ar fáil, déan teagmháil linn chun cúnamh a fháil.

Aiseolas agus eolas teagmhála

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn chun eolas a iarraidh nó chun cúnamh a fháil ó thaobh rochtain a fháil ar aon ábhar nó feidhmiúlacht atá neamh-inrochtana.

Maidir le heolas agus fiosruithe ginearálta, déan teagmháil le Preasoifig Cumarsáide & Eisiúintí na Príomh-Oifige Staidrimh.

Fón: +353 21 453 5279
Ríomhphost: eolas@cso.ie

Fáiltíonn an Phríomh-Oifig Staidrimh roimh aiseolas maidir le hinrochtaineacht ár suímh gréasáin agus uirlisí digiteacha. Cuir ar an eolas muid má bhíonn aon deacrachtaí inrochtaineachta agat ar mhaith leat go ndéanfaimis athbhreithniú orthu.

Chun aiseolas a thabhairt ar inrochtaineacht an tsuímh gréasáin agus deacrachtaí inrochtaineachta a chur in iúl dúinn, seol ríomhphost chuig digitalcomms@cso.ie

Gearáin Fhoirmiúla

Mura bhfuil tú sásta le freagra na Príomh-Oifige Staidrimh, is féidir leat gearán a dhéanamh faoin Acht um Stádas Comhionann, 2000 (Uimh. 8 de 2000) nó faoin Acht um Míchumas, 2005 (Uimh.14 de 2005) nó faoin dá Acht.

Tá comhairle maidir le gearán a dhéanamh faoin Acht um Míchumas ar fáil ar shuíomh gréasáin Oifig an Ombudsman.

Tá comhairle maidir le gearán a dhéanamh faoin Acht um Stádas Comhionann le fáil ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre.

Ullmhú an Ráitis Inrochtaineachta seo 

Uasdátaíodh an ráiteas seo tar éis athbhreithniú a rinneadh ar cso.ie ar bhonn féinmheasúnaithe.

Tá an Phríomh-Oifig Staidrimh faoi réir monatóireacht ón Údarás Náisiúnta Míchumais faoi Rialacháin (Inrochtaineacht Suíomhanna Gréasáin agus Feidhmchlár Móibíleach de chuid Comhlachtaí san Earnáil Phoiblí) an Aontais Eorpaigh, 2020 Táimid tiomanta d’inrochtaineacht ár suímh gréasáin a fheabhsú agus a chinntiú go bhfuil eolas ar fáil do gach duine.

 

Uasdátaíodh an ráiteas seo go deireanach ar an 22 Márta 2022