Skip navigation

20 Aibreán 2017

Torthaí Dhaonáireamh 2016: Próifíl 1 – Tithíocht in Éirinn

Foilsíonn an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) an chéad tuarascáil théamach inniu ar thorthaí Dhaonáireamh 2016; Próifíl 1 – Tithíocht in Éirinn. Léirítear sna torthaí gur áiríodh 2,003,645 teach nó árasán san iomlán le linn Daonáireamh 2016. Astu seo bhí 1,697,665 aonad áitithe ag daoine a bhíonn gnáthchónaí orthu sa Stát. Bhí 183,312 aonad folmha ann, idir tithe agus árasáin, agus áiríodh 62,148 teach saoire folmha sa daonáireamh.

 Deir Deirdre Cullen, Staitisteoir Sinsearach: “ag féachaint don éileamh ó úsáideoirí staitisticí agus ón bpobal i gcoitinne chun léargas níos cuimsithí a fháil ar thithíocht in Éirinn, tá tús áite tugtha ag an bPríomh-Oifig Staidrimh don tuarascáil seo ar thithíocht mar an chéad phróifíl théamach de thorthaí Dhaonáireamh 2016. Dar linn, tugtar forbhreathnú soiléir sa tuarascáil seo ar roinnt de na príomhathruithe in earnáil tithíochta na hÉireann thar tréimhse cúig bliana, lena n-áirítear anailís úr ar aonaid fholmha cónaithe; cineál aonaid, achar ón mbaile is cóngaraí agus mar sin de.”

Tá teacht ar thuarascáil iomlán an lae inniu ar an leathanach seo [EN].

 Buaicphointí 'Próifíl 1 - Tithíocht in Éirinn

Moill suntasach ar mhéadú an stoc tithíochta
Níor tháinig ach méadú 8,800 aonad (0.4%) ar an stoc iomlán tithíochta sa Stát idir 2011 agus 2016, i gcodarsnacht leis an líon suntasach de 225,232 aonad sa mbreis a áiríodh idir 2006 agus 2011.

Beagnach 10% den daonra i gcóiríocht ina raibh níos lú ná 1 seomra an duine
Áiríodh 95,013 líon tí buana ina raibh níos mó daoine ná seomraí i nDaonáireamh 2016, agus gar do 10% den daonra ina gcónaí iontu, ar mheánmhéid de 4.7 duine in aghaidh an líon tí. Tá an figiúr seo 28% níos airde ná a chomhionann sa bhliain 2011 (73,997 líon tí).1

Laghdú ar an ráta úinéireacht tí
Chonacthas laghdú ar mhéid na líonta tí úinéir-áitithe idir 2011 agus 2016 (ó 1,149,924 aonad go 1,147,552) agus titim dá bharr ar an ráta iomlán úinéireacht tí ó 69.7% go 67.6%. Ní fhacthas ráta chomh híseal sin ó 1971 i leith. I gceantair tuaithe, thit an ráta ó 84% sa bhliain 2011 go 82% i 2016. Laghdú chomh maith a tháinig ar an sciar úinéireachta (glan amach nó le hiasacht) i gceantair uirbeacha, ó 61.6% go 59.2% le linn an tréimhse 2011-2016.

Ó thaobh aoise de, léirítear sna torthaí go raibh sé níos coitianta cóiríocht a ghlacadh ar cíos ná teach/árasán dá c(h)uid féin a bheith ag duine faoi bhun 35 bliain d’aois. Do dhuine in aois 35 nó os a chionn, bhí sé níos coitianta seilbh a bheith aige/aici ar a (h)aonad cónaithe ná é a bheith á ghlacadh ar cíos. Bhí aois chomhionann de 32 bliain ann i ndaonáireamh 2011, 28 bliain a bhí ann i 2006, 27 bliain i 2002 agus 26 bliain i 1991.

Costas cóiríocht a ghlacadh ar cíos
Ba é an mheánmhéid cíosa seachtainiúil a íocadh le tiarnaí talún i mí Aibreáin 2016 ná €199.92, méadú 16.8% ar an bhfigiúir €171.19 sa bhliain 2011. Chonacthas an t-ardú is mó ar luach cíosa i gCathair Bhaile Átha Cliath, áit a bhí ardú beagnach 30%, agus tháinig arduithe os cionn 20% i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin (26.2%), Fine Gall (22.8%), Baile Átha Cliath Theas (22.7%) agus Cill Dara (20.3%).

Cineálacha aonaid tithíochta
Tháinig fás 11.4% ar líon na n-árasán áitithe (árasáin saintógtha, árasáin athchóirithe agus mionárasáin san áireamh) go 204,145 aonad le linn an tréimhse 2011-2016. Faoi 2016, árasáin a bhí i 12.0% de na haonaid cónaithe go léir sa tír, méadú ar an sciar 11.1% sa bhliain 2011. Ó thaobh limistéar an údaráis áitiúil i gCathair Bhaile Átha Cliath, b’iad árasáin (74,537 aonad) an príomhchineál aonad cónaithe den chéad uair, iad ag teacht i gcomharbacht ar thithe sraithe (74,446 aonad).

 Líon laghdaithe aonaid cónaithe fholmha
Tháinig titim 15% ar líon na n-aonad cónaithe folmha (tithe saoire san áireamh) ó 289,451 aonad i 2011 go 245,460 aonad in Aibreán 2016. Tithe saoire ab iad 62,148 díobh seo, a fhágann 183,312 aonad fholmha eile. Rinneadh cineál an aonaid a thaifid i leith aonaid cónaithe fholmha den chéad uair i nDaonáireamh 2016. De réir na torthaí, as an líon 183,312 aonad sin, tithe scoite ab iad 79,996 díobh, tithe leathscoite nó tithe sraithe ab iad 60,154 díobh agus árasáin ab iad 43,192 díobh.

Ar leibhéal an bhaile aonair, agus tithe saoire fágtha ar lár, bhí an ráta foilmhe ba mhó sa Bhlaic (46.4%) i gContae an Chabháin. Sna sála air seo, bhí an dara ráta ba mhó i gCeis Charraigín (45.6%) i gContae Liatroma agus an tríú ráta ba mhó i gCill Gharbháin (43.1%) i gContae Chiarraí.

I measc bailte móra (daonra 10,000 duine nó níos mó), ba i Leitir Ceanainn (14.9%), sa Longfort (14.6 %) agus i mBéal an Átha (14.3%) a chonacthas na rátaí ba mhó ó thaobh aonaid fholmha de.

Chun an foilseachán seo nó cinn eile a léamh nó a íoslódáil, téigh chuig leathanach tarrthála Próifíl 1.

Nótaí d'Eagarthóirí:
  • Baineann na figiúirí daonáirimh leis an daonra de facto, .i. is ionann an daonra a cláraíodh do cheantar agus gach duine a bhí i láthair sa limistéar sin ar oíche Domhnaigh, an 24 Aibreán 2016 chomh maith le gach duine a bhain an áit amach ar mhaidin Luain, an 25 Aibreán 2016 nár áiríodh iad i gceantar eile. Cuirtear daoine ar bord longa san áireamh i ndaonra an cheantair is cóngaraí dóibh. San áireamh sna figiúirí seo, mar sin, tá cuairteoirí a bhí i láthair ar oíche an Daonáirimh i dteannta daoine le cónaí orthu sa cheantar. Fágtar gnáthchónaitheoirí an cheantair ar lár sa chás go raibh siad as láthair go sealadach ar an oíche.
  • Ba é comhaireamh de facto an daonra in Aibreán 2016 ná 4,761,865 duine a fhad is a bhí figiúir iomlán de 4,689,921 duine le gnáthchónaí orthu sa tír – difríocht de 71,944 duine (1.5%). Baintear úsáid as figiúir na ngnáthchónaitheoirí chun anailís a dhéanamh ar thopaicí ar nós náisiúntacht, líonta tí agus teaghlaigh.1
  • Sainítear an stoc tithíochta mar an líon iomlán buanaonad cónaithe a bhí ar fáil chun cónaí iontu tráth an daonáirimh. Sa tuarascáil seo, tugtar gach buanlíon tí príobháideach (ina raibh gnáthchónaitheoirí agus cuairteoirí oíche an daonáirimh), gach teach saoire agus gach teach/árasán folamh san áireamh sa stoc tithíochta mar aon le haonaid cónaithe a raibh gach duine le gnáthchónaí orthu ann as baile ar oíche an Daonáirimh. Ní áirítear sa stoc tithíochta aon chongbháil pobail, aon líon tí príobháideach sealadach (m.sh. carbhán nó teach soghluaiste) nó aon aonad cónaithe rangaithe ag áiritheoirí mar aonad tréigthe nó aonad a bhí á thógáil.
  • Chun aonad cónaithe a aithint mar ceann folamh, tugadh treoir d’áiritheoirí breathnú amach do thréithe a léireodh nach raibh cónaí ar aon duine ann (m.sh easpa troscáin ann, gan aon ghluaisteán lasmuigh de, carn dramhphoist ag an doras, gairdín ina fhásach, srl.), agus chun a iarraidh ar chomharsana an raibh sé folamh nó áitithe. Níorbh leor aonad cónaithe a rangú mar ceann folamh i ndiaidh cuairt nó dhó. Glacadh céimeanna chomh dhian céanna agus aonaid á rangú mar thithe saoire.
  • Níor áiríodh aonaid cónaithe a bhí á dtógáil nó réadmhaoine tréigthe i líon na n-aonad cónaithe folmha. Mar sin, níor áiríodh aonaid fholmha tithíochta mar ‘teach folamh’, ‘árasán folamh’ nó teach saoire ach amháin sa chás gur mheas an t-áiritheoir daonáirimh gurbh fhéidir cónaí ann. Mar a bhain sé seo le haonaid cónaithe nuathógtha, ba ghá dídean, doirse agus fuinneoga ar fad a bheith suiteáilte agus ba ghá ballaí an aonaid a bheith iomlán tógtha. Mar a bhain sé le seanaonaid cónaithe nárbh áitithe, ba ghá dídean, doirse agus fuinneoga ar fad slán a bheith ar an áit.
  • Tá an tuarascáil seo, Próifíl 1 – Tithíocht in Éirinn, mar an chéad tuarascáil i sraith de aon phróifíl dhéag théamacha de thorthaí Dhaonáireamh 2016. Díreofar sna tuarascálacha eile ar théamaí éagsúla, ina measc siúd próifíl aoise na hÉireann; daoine gan dídean; an Lucht Siúil, eitneachas agus creideamh; agus sláinte, míchumas agus cúramóirí. Is féidir teacht ar an sceideal foilsithe anseo.

1Sainítear ‘teaghlach’ mar chlann nó aonad teaghlaigh. Sainítear ‘líon tí’ mar ghrúpa daoine atá ag cur fúthu in aonad cónaithe amháin.

I gcomhair tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Dermot Corcoran (+353) 1 895 1316 nó Saincheisteanna Daonáirimh (+353) 1 895 1460

nó seol ríomhphost chuig census@cso.ie

-- CRÍOCH --