Skip navigation

Chuir an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) fáilte roimh aighneachtaí ar ábhar na foirme do Dhaonáireamh 2027 idir an 30 Samhain 2022 agus an 20 Eanáir 2023. Fuarthas níos mó ná 400 aighneacht.  Ba mhaith leis an bPríomh-Oifig Staidrimh buíochas a ghabháil le gach duine a chuir aighneacht isteach.

Thionóil an Phríomh-Oifig Staidrimh Grúpa Comhairleach Daonáirimh a chas le chéile i Meitheamh na bliana 2023 chun na haighneachtaí a phlé.  Ar an ngrúpa sin tá ionadaithe ó ranna Rialtais, comhlachtaí poiblí, comhpháirtithe sóisialta, institiúidí taighde agus pearsanra ón bPríomh-Oifig Staidrimh. Tá sé de shainchúram ag an ngrúpa sin cuidiú leis an bPríomh-Oifig Staidrimh ceistneoir Dhaonáireamh 2027 a chur le chéile. Bunaíodh roinnt foghrúpaí tar éis an chéad chruinnithe chun aighneachtaí a mheas go mion.

Tá roinnt moltaí déanta ag na foghrúpaí agus cuirfear iad sin faoi bhráid an dara cruinniú den Ghrúpa Comhairleach Daonáirimh in Eanáir 2024. Ag an gcruinniú sin tá sé beartaithe go ndéanfaidh an Grúpa Comhairleach Daonáirimh cinneadh ar na ceisteanna atá le tástáil sa Daonáireamh Píolótach a bheidh ar siúl i Meán Fómhair 2024. Nuair a bheidh an daonáireamh píolótach curtha i gcrích agus anailís déanta ar na torthaí, casfar an grúpa ar a chéile arís chun na torthaí a phlé agus chun an t-ábhar deiridh do cheistneoir Dhaonáireamh 2027 a mholadh.

Cuirfear na moltaí sin faoi bhráid an rialtais chun an cinneadh deiridh ar ábhar an cheistneora a dhéanamh.

Glacfaidh an Grúpa Comhairleach Daonáirimh na nithe seo a leanas san áireamh nuair a bheidh siad ag cinneadh cé na ceisteanna a bheidh le tástáil sa suirbhé Píolótach:

  • Sonraí atá ar fáil cheana ó fhoinsí atá ann;
  • Praiticiúlacht (go háirithe an gá le ceisteanna a choinneáil simplí agus soiléir)
  • An gá atá leis na sonraí ag leibhéal limistéir bhig
  • Costas agus ualach na freagartha ar shealbhóirí tí

Torthaí an Chomhairliúcháin

Foilseofar tuarascáil ar an suirbhé Píolótach agus ar chonclúidí an Ghrúpa Chomhairligh Daonáirimh ar láithreán gréasáin na Príomh-Oifige Staidrimh ag tús na bliana 2025. Beidh ábhar deiridh cheistneoir Dhaonáireamh 2027 faoi réir fhaomhadh an Rialtais.

Acmhainní Úsáideacha

cóip d’fhoirm dhaonáireamh 2022 (PDF 4,555KB)  

nasc chuig an leathanach míniú ar an bhfoirm do Dhaonáireamh 2022 

comhairliúchán poiblí roimhe seo ar ábhar do dhaonáireamh 2022

 

Má bhíonn aon cheisteanna agat faoin gcomhairliúchán, seol chugainn iad ar ríomhphost chuig census2027consultation@cso.ie