Skip navigation

Comhairliúchán Poiblí ar Ábhar Ceistneora

D’iarr an Phríomh-Oifig Staidrimh aighneachtaí ar ábhar an cheistneora do Dhaonáireamh 2021 le linn próiseas comhairliúcháin a bhí ar siúl ón 5 Deireadh Fómhair 2017 go dtí an 3 Samhain 2017.

Mar chuid den bpróiseas comhairliúcháin iarradh ar dhaoine agus ar eagraíochtaí a bhfoclaíocht mholta don gceist a chur isteach. Iarradh orthu cuimhneamh gur chóir don gcomhlánú a bheith éasca agus débhrí sa léirmhíniú a sheachaint.  Bhí gá le cosaint mhionsonraithe do gach mholadh le tagairt dóibh seo a leanas:

  • Cuspóir leis an riachtanas úsáideora agus cur síos ar an anailís a mbeidh gá léi
  • An gá ar leith le sonraí ag leibhéal ceantair bhig
  • An gá ar leith le sonraí faoi ghrúpaí beaga pobail
  • Riachtanais dlí nó riachtanais AE ar bith i dtaobh na sonraí
  • An riachtanas anailís thras-táblach a dhéanamh

Ós rud é gur reáchtáladh Daonáireamh 2016 mar dhaonáireamh gan athrú ba é seo an chéad chomhairliúchán poiblí ar ábhar an cheistneora daonáirimh ó 2008. Cuireadh beis is 400 aighneacht faoi bhráid na hOifige ó bhaill an phobail, grúpaí sainspéise, ranna rialtais, údaráis áitiúla agus eagrais eile poiblí, mar aon leis an lucht taighde agus an lucht léinn.

 

Grúpa Comhairleach Daonáirimh agus Suirbhé Píolótach Daonáirimh

Thionóladh Grúpa Comhairleach Daonáirimh a sheas a bhallraíocht dóibh siúd is mó a bhaineadh úsáid as sonraí an daonáirimh.  Bhí sé comhdhéanta d’ionadaithe ar ranna Rialtais, údaráis áitiúla, comhlachtaí poiblí, na comhpháirtithe sóisialta, ollscoileanna agus institiúidí taighde chomh maith le pearsanra ón bPríomh-Oifig Staidrimh.  Bhí an Grúpa Comhairleach Daonáirimh freagrach as na haighneachtaí a scrúdú agus ceisteanna nua nó athruithe ar cheisteanna in úsáid go dtí sin a chinneadh.

Táimid tar éis bogadh ar aghaidh chuig an chéad chéim eile den phróiseas anois.  Tar éis do chéim na n-aighneachtaí, ar a bhfuaireamar freagairt nach bhfacthas roimhe, a bheith dúnta, cuireadh an Grúpa Comhairleach Daonáirimh ar bun.  Is é sainchúram an ghrúpa cabhrú leis an bPríomh-Oifig Staidrimh na ceisteanna a bheidh i gceistneoir an Daonáirimh 2021 a chur le chéile. I ndiaidh na roghanna éagsúla chuige seo a bheith pléite ag an ngrúpa, tástáileadh iad tríd an suirbhé píolótach Daonáirimh.

Fuair baill uile den ngrúpa cóip de gach aighneacht ina n-iomláine.

Bhí an chéad cruinniú den Ghrúpa Comhairleach Daonáirimh Dé Máirt an 12 Nollaig 2017. Rinneadh plé bríomhar faisnéiseach aige sin ar na haighneachtaí a fuarthas. Le linn d'athbhreithniú a dhéanamh ar na haighneachtaí, pléadh rialacháin AE, foinsí sonraí eile a d’fhéadfaí a aimsiú agus praiticiúlacht na gceisteanna beartaithe. Lena chois sin pléadh an gá le sonraí a chur ar fáil ag leibhéal ceantair bhig, an t-ualach a leagfaí ar fhreagróirí agus an costas bainteach le próiseáil na sonraí daonáirimh.

Léigh nó íoslódáil miontuairiscí de chéad chruinniú an Ghrúpa Chomhairligh Daonáirimh (PDF 132KB)

 

Chun tacú le cinntí maidir le leagan amach na gceisteanna faoi Chreideamh, Eitneacht agus Míchumas/Sláinte, rinneadh cinneadh 3 fhoghrúpa ar leith a bhunú.  Iarradh ar bhaill an Ghrúpa Chomhairligh Daonáirimh ionadaithe a chur chuig na foghrúpaí agus d’iarr an Phríomh-Oifig Staidrimh ar gheallshealbhóirí breise dul sna foghrúpaí freisin.  Bhí cruinniú ag an trí fhoghrúpa ar fad ar an 22 Eanáir 2018 agus cuireadh torthaí na ngrúpaí seo i láthair do dhara chruinniú an Ghrúpa Chomhairligh Daonáirimh ar an 21 Feabhra 2018.  

Léigh nó íoslódáil miontuairiscí de dhara chruinniú an Ghrúpa Chomhairligh Daonáirimh (PDF 194KB)

 

Ritheadh suirbhé píolótach Daonáirimh i gceantair roghnaithe mí Mheán Fómhair 2018 chun tástáil a dhéanamh ar nósanna imeachta áirimh daonáirimh agus ar ábhar nua beartaithe an cheistneora. Ghlac breis is 10,000 líon tí páirt sa Suirbhé, thar 35 ceantar áirimh i seacht gcontae.

Bhí an cruinniú deireanach den Ghrúpa Comhairleach Daonáirimh ar an 15 Márta 2019 ag ar pléadh torthaí an tSuirbhé Phíolótaigh Daonáirimh agus ag ar aontaíodh na ceisteanna nua agus leasuithe a mholfaí d'fhoirm daonáirimh 2021.

 

Cead tugtha dó dháta agus ábhar foirme an chéad daonáirimh eile

B'é an chéad chéim eile den phróiseas ná cead a lorg ón Rialtas d'ábhar foirme an chéad daonáirimh eile agus dáta an daonáirimh i 2021. Tugadh cead go luath in Iúil 2019 agus is Dé Domhnaigh an 18 Aibreán 2021 dáta an daonáirimh.

Preasráiteas - Dáta agus Ceisteanna do Dhaonáireamh 2021 ceadaithe ag an Rialtas

 

Tuarascáil maidir leis an Suirbhé Píolótach Daonáirimh

 Tá an tuarascáil iomlán maidir leis an Suirbhé Píolótach Daonáirimh foilsithe anois

Tuarascáil an tSuirbhé Phíolótaigh Daonáirimh 2018 (PDF 3,018KB) [EN]

 

Foirm Líon Tí - Daonáireamh 2022 (Sampla amháin)

Foirm shamplach líon tí - Daonáireamh 2022

 

Breis eolais

Féach ar nó íoslódáil an dá leagan den fhoirm a tástáladh i Suirbhé Píolótach Daonáirimh 2018:

Foirm A Samplach          Foirm B Samplach

Is féidir féachaint ar liosta iomlán na gceisteanna a cuireadh in 2016, mar aon le comhartha maidir le cé acu an bhfuil nó nach bhfuil an cheist riachtanach faoi rialachán AE (CE) Uimh. 763/2008 anseo Ceisteanna ar an Daonáireamh 2016 (PDF 34KB) .

Féach ar chóip den bhfoirm dhaonáirimh 2016:

Foirm an líon tí - Daonáireamh 2016 (PDF 1,993KB) . 

Tá tuilleadh eolais ar an Rialachán AE (CE) Uimh. 763/2008 ar fáil anseo.