Skip navigation

17 Meán Fómhair 2019

Seolann an Phríomh-Oifig Staidrimh Feachtas Feasachta Suirbhéanna Líon Tí - “Is tábhachtach dúinn bhur scéalta”

Ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta, tá feachtas feasachta úr á seoladh ag an bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO) inniu (17 Meán Fómhair 2019) chun moladh do dhaoine páirt a ghlacadh ina suirbhéanna ar líonta tí.

Is tábhachtach dúinn bhur scéalta” is teideal den fheachtas seo atá réitithe ag baill foirne CSO chun feasacht a ardú i measc an phobail ar an dea-obair a dhéanann an Oifig agus chun daoine a mhealladh le páirt a ghlacadh i suirbhéanna ar líonta tí.

Is í an Phríomh-Oifig Staidrimh an t-eagras freagrach as staitisticí oifigiúla neamhchlaonta ar Éirinn a bhailiú agus a dháileadh. Mar chuid den ról seo, bíonn uirthi fíricí a fháil amach faoin Stát agus cén chaoi a bhfuil ag éirí linn ar bhonn aonair, líon tí agus náisiúnta. Tugann 100 agallóir CSO cuairt ar bhreis is 30,000 líon tí gach ráithe, ag iarraidh orthu páirt a ghlacadh i suirbhéanna éagsúla ar líonta tí. I measc na suirbhéanna sin tá an Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála (SILC), an Suirbhé ar an Lucht Saothair (SLS), agus Suirbhé Buiséid an Líon Tí (SBLT). Ina theannta sin, reáchtálann an CSO suirbhéanna sealadacha ar nós: an Suirbhé ar Oideachas Aosach, an Suirbhé Sláinte agus Cóireachta, an Suirbhé ar Shiopadóireacht Trasteorann agus an Suirbhé Náisiúnta Taistil. Tugtar léargas thar a bheith cruinn faoin gcás geilleagrach agus sóisialta ina bhfuil saoránaigh na hÉireann ar bhealach agus le miondealú sonraí nach féidir le haon dream eile a fháil.

Míníonn urlabhraí an fheachtais, an Staitisteoir Sinsearach Brian Ring, an bunús atá leis an bhfeachtas seo:

Is gá dúinn a chinntiú go dtuigeann daoine cé sinn féin, an méid a dhéanaimid agus an fáth leis seo – agus, thar aon ní eile, gur féidir leat braith ar an CSO le d’eolas. Tá sé ríthábhachtach go nglacann daoine páirt i suirbhé CSO, toisc go bhfaighimid eolas tábhachtach díreach ón bpobal ar an mbealach seo agus go mbíonn tionchar ar na torthaí ar thodhchaí gach éinne in Éirinn. Cuir i gcás, nuair a thugaimid le fios go bhfuil titim nó ardú ag teacht ar an dífhostaíocht, nó go bhfuil sciar áirithe daoine i mbaol bochtaineachta, bíonn an méid seo ar eolas againn toisc gur inis sibh dúinn é. Baineann dreamanna éagsúla tuiscint agus leas as torthaí na suirbhéanna seo, lena n-áirítear daoine aonair, gnólachtaí, údaráis áitiúla agus an rialtas. Trí torthaí a úsáid, táthar in ann cinntí beartais a dhéanamh agus pleanáil dár dtodhchaí.

Anuas air sin, is mian linn a chur in iúl don phobal sa chás go n-iarrtar orthu páirt a ghlacadh i suirbhé, nach ligfimid a gcuid eolais phearsanta le haon dream, fiú más roinn rialtais nó gníomhaireacht stáit iad. Dearbhaítear an méid sin i reachtaíocht feidhme an CSO. Mar sin, is féidir le sealbhóirí tí a bhíonn páirteach inár suirbhéanna a bheith iomlán macánta toisc gur neamhaithnid agus faoi rún daingean iad na freagraí a thugann siad.

Is iad baill foirne CSO a cheap agus chruthaigh gach gné den fheachtas Is tábhachtach dúinn bhur scéalta. Ina measc sin, tá branda úr Suirbhéanna CSO agus ábhair scríofa eolais chun dul leis. Is chun leasa sealbhóirí tí a cruthaíodh an méid sin, le go mbeidh a fhios acu gur duine d’fhoireann CSO atá ag teacht ag an doras agus le go dtuigfidh siad na suirbhéanna éagsúla atá i gceist. Déanfar an feachtas a chur chun cinn ar na meáin shóisialta, sna meáin chlóite, agus ar raidió, ag tosú an tseachtain seo. Tá feachtas réigiúnach a phleanáil do 2020.

I gcomhair tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Preasoifig (+353) 21 453 5017

nó seol ríomhphost chuig eolas@cso.ie

-- CRÍOCH --