Skip navigation

03 Nollaig 2019

Sraith nua ar staitisticí Aimsithe Choireacht Thaifeadta 2018 foilsithe ag an bPríomh-Oifig Staidrimh – Faoi Fhorchoimeadas

.
  • Tá difríochtaí suntasacha i rátaí aimsithe do choireanna a tuairiscíodh in 2018, ag brath ar an gcineál coire – chomh hard le sciar 85% de chionta taifeadta drugaí agus chomh híseal le sciar 11% de chionta taifeadta gnéis
  • Tá sonraí níos iontaofa mar bhonn ag an bhfoilseachán seo ach tá an tsraith nua seo foilsithe faoin aicmiú Staitisticí faoi Fhorchoimeadas*

Breathnaigh ar an eisiúint: Recorded Crime Detection 2018

Tá staitisticí maidir le haimsiú coireachta don bhliain 2018 foilsithe ag an bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO) inniu (03 Nollaig 2019). Cuirtear achoimre ar fáil leis na staitisticí maidir leis an méid coireanna a tuairiscíodh don Gharda Síochána in 2018 a bhfuiltear tar éis iad a aimsiú. Chun cás a rangú ina coir aimsithe, ní mór go dtagtar ar chiontóir amháin ar a laghad agus píonós a bheith gearrtha ar an duine sin.

Agus é ag trácht ar eisiúint an lae inniu, deir Sam Scriven, Staitisteoir: Níl staitisticí maidir le aimsiú choireacht thaifeadta in Éirinn foilsithe ag an bPríomh-Oifig Staidrimh ó 2016 go dáta. Baineann an cinneadh foilsiú na staitisticí aimsithe choireacht thaifeadta a atosú anois leis an éileamh leanúnach ó úsáideoirí do na staitisticí seo agus, anuas air sin, leis na rialuithe rialachas sonraí atá tugtha isteach ag an nGarda Síochána chun caighdeán sonraí a fheabhsú maidir le taifeadadh aimsithe.

Agus na rialuithe nua rialachais seo á chur i bhfeidhm, tá aschuir sonraí níos iontaofa le fáil. É sin ráite, tá sé tábhachtach go dtuigfidh úsáideoirí go dtagann briseadh suntasach sa tsraith staitisicí mar thoradh ar an leasú seo ar chaighdeán na sonraí in Éirinn. Mar gheall air seo, ní féidir rátaí aimsithe na bliana 2018 a chur i gcomparáid le figiúirí a foilsíodh roimh an leasú.

Tá difríochtaí suntasacha maidir leis an sciar coireanna a tuairiscíodh in 2018 agus a raibh aimsithe faoi thús mhí Mheán Fómhair 2019, de réir chineál an eachtra choiriúil. Cuir i gcás, bhí ráta chomh hard le 85% maidir le Grúpa 10 (Cionta drugaí rialaithe) agus chomh híseal le 11% maidir le Grúpa 02 (Cionta gnéis). Bhí ráta aimsithe de 72% i gceist d’eachtraí Dúnmharaithe/dúnbhásaithe.

Is dócha go dtiocfadh ardú ar rátaí aimsithe i gcás coireanna a tuairisicíodh in 2018 de réir ama, fad is a thagann a thuilleadh fiosrúchán chun críocha. Bheifí ag súil le moill i gcásanna a thabhairt chun críocha (comhaid a réiteach don ionchúiseamh, fanacht ar fhianaise theicniúil, srl.).

Tá staitisticí Choireacht Thaifeadta go léir fós á fhoilsiú ag an CSO faoin gcatagóir Staitisticí Faoi Fhorchoimeadas1. Tá obair á dhéanamh ag an nGarda Síochána chun córas éifeachtach bainistithe cáilíocht sonraí do sholáthar staitisticí coireachta a thabhairt isteach. Baineann an t-aicmiú Staitisticí Faoi Fhorchoimeadas le heisiúintí staitistiúla a n-eascraíonn as sonraí chóras lárnach an Gharda Síochána, PULSE, go dtí go gcuirfear an obair sin i gcrích.”

I gcomhair tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Sam Scriven (+353) 21 453 5276

nó seol ríomhphost chuig crime@cso.ie

-- CRÍOCH --