Skip navigation

17 Nollaig 2018

Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála (SILC) Torthaí 2017

Laghdú tagtha ar Rátaí Díothachta agus Bochtaineachta Comhsheasmhaí sa bhliain 2017
  • Ráta riosca na bochtaineachta 15.7%
  • Ráta díothachta forghníomhaí 18.8%
  • Ráta bochtaineachta comhsheasmhaí 6.7%

Breathnaigh ar an eisiúint: Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála (SILC) 2017 [EN]

Foilsíonn an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) torthaí inniu (17 Samhain 2018) ón Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála (SILC) i leith 2017, mar aon le torthaí inchomparáide do bhlianta roimhe sin.

Ag tagairt do thuarascáil an lae inniu, dúirt Gerry Reilly, Staitisteoir: “Is é an suirbhé ar líonta tí SILC an fhoinse oifigiúil sonraí ar ioncam an líon tí agus ioncam aonair. Ina theannta sin, is as SILC a soláthraítear roinnt de phríomhtháscairí náisiúnta na bochtaineachta amhail an ráta i mbaol bochtaineachta, an ráta bochtaineachta comhsheasmhaí agus rátaí díothachta forghníomhaí.

Léirítear sna príomhthorthaí gurbh ionann meánioncam bliantúil indiúscartha an líon tí agus €48,476 in 2017. Méadú 4.7%, suntasach ó thaobh na staitistice de, a bhí anseo ar an luach €46,310 sa bhliain 2016.

Slat tomhais ar ioncam an líon tí is ea ioncam coibhéisithe lena dtugtar san áireamh na difríochtaí méid agus comhdhéanamh idir líonta tí. Idir 2016 agus 2017, ní raibh aon athrú suntasach ó thaobh staitistice de san ioncam airmheánach coibhéisithe nó i bpríomhtháscairí dáilte ioncaim.

Tugtar léargas leis an suirbhé chomh maith ar an mbochtaineacht in Éirinn. Sheas an ráta i mbaol bochtaineachta - sin é an sciar daoine a raibh ioncam faoi bhun 60% den ioncam airmheánach náisiúnta acu - ag 15.7% anuraidh i gcomparáid le 16.2% sa bhliain 2016. Ní athrú suntasach ó thaobh staitistice ab ea é seo.

Sainítear díothacht forghníomhach mar líon tí gan a bheith in ann íoc as dhá chineál riachtanas saoil nó níos mó, mar shampla an baile a choinneáil te a dhóthain nó bronntanais a cheannach do ghaolta/cairde ar a laghad uair sa bhliain. Chonacthas laghdú ar an gcéatadán daoine a meastar a bheith ag braith díothachta forghníomhaí go 18.8%, thíos ó 21.0% in 2016. B’athrú suntasach ó thaobh staitistice é seo.

B’iad na cineálacha ba choitianta díothachta a d’imir tionchar ar líonta tí na hÉireann ná gan a bheith in ann troscán seanchaite a athrú (20.4%), íoc as gaolta nó cairde a óstáil i gcomhar béile nó deoch uair sa mhí (13.9%) nó íoc as dul amach i gcomhar maidin, tráthnóna nó oíche sa choicís roimhe (13.2%).

Ar deireadh, bhí ráta bochtaineachta comhsheasmhaí de 6.7% ann anuraidh. Áirítear sa ráta seo daoine a sainíodh mar i mbaol bochtaineachta agus a bhraith díothacht fhorghníomhach araon. Athrú suntasach ó thaobh staitistice de a tháinig ar an ráta seo, thíos ón bhfigiúr 8.2% sa bhliain 2016.”

Tugtar faoi mhodúil ad hoc mar chuid de SILC gach bliain chun cur leis na hathróga a bhailítear go seasmhach sa suirbhé. Ba é ábhar an mhodúil ad hoc 2017 ná ‘Sláinte agus Sláinte Páistí’ agus, cé go bhfuil sé mar rún anailís níos mionsonraithe ar an modúl seo a fhoilsiú an bhliain seo chugainn, tá roinnt torthaí ceannlíne ón modúl á bhfoilsiú in éineacht leis na torthaí lárnacha SILC inniu.

Thug timpeall trí cheathrú (75.6%) de dhaoine in aois 16 bliana agus os a cionn le fios go raibh cuairt tugtha acu ar a ndochtúir teaghlaigh ar a laghad uair amháin sna 12 mhí roimhe, le 15.9% de dhaoine ag tuairisciú 6 chuairt nó níos mó sa tréimhse sin. I measc líonta tí le páistí, luaigh beagnach aon trian (32.5%) a raibh scrúduithe agus/nó cóireálacha fiaclóireachta de dhíth orthu go raibh na costais a bhain leis seo ina ualach airgeadais, é sin i gcomparáid le díreach faoi bhun aon cheathrú (23.8%) de líonta tí gan páistí.

Chuir gar do bheirt as gach cúigear (38.1%) oibrí síos ar a stádas fisiciúil ag an obair mar “ag suí don chuid is mó”. As an dream seo, chaith 41.4% díobh 3 uair nó níos lú in aghaidh na seachtaine i mun gníomhaíochtaí fisiciúla lasmuigh den obair.

I gcomhair tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Kathryn Foskin (+353) 21 453 5302 nó Barry O'Leary (+353) 21 453 5018

nó seol ríomhphost chuig icw@cso.ie

-- CRÍOCH --