Skip navigation

18 Deireadh Fómhair 2018

Bliainiris Staidrimh 2018

Ghin líonta tí 22.1% d’astaíochtaí gas ceaptha teasa sa bhliain 2015 agus d’íoc siad as 61% d’iomlán na gcánacha comhshaoil in 2015 agus 2017
  • Chonacthas ardú ar líon na n-aonad cónaithe nua sa tréimhse 2011-2017, ag éirí ó 6,994 aonad go 14,446 cinn – líon 106.5% níos airde
  • Is é SAM comhpháirtí easpórtála is mó na hÉireann, áit a ndeachaigh luach €33,219 milliún d’earraí in 2017, ionann le 27% d’onnmhairí iomlán an Stáit. Is í an Bhreatain Mhór an margadh easpórtála is mó san AE, agus luach €14,504 d’earraí curtha chuici anuraidh
  • Is í an Bhreatain Mhór an soláthróir is mó allmhairí d’Éirinn. In 2017, glacadh isteach luach €17,493 milliún d’earraí uaithi, ionann le 22% d’earraí iompórtálaithe an Stáit
  • Ba é Heathrow i Londain an ceann scríbe ba choitianta do phaisinéirí as príomhaerfoirt na tíre seo, le 2,476,500 paisinéir ag dul ann anuraidh
  • In 2017, b’ionann an líon 12.8 milliún paisinéir a thaistil amach go dtí an RA nó isteach uaidh agus 37.5% d’iomlán na bpaisinéirí ar eitiltí idirnáisiúnta a chuaigh trí phríomhaerfoirt na hÉireann
  • Tháinig ardú €801 milliún nó 44.7% ar aschur bainne anuraidh, bunaithe ar ardú praghsanna de 32.6% agus ardú soláthair de 9.0%. Bainne a bhí i 32.2% d’aschur iomlán earraí talmhaíochta in 2017.

Breathnaigh ar an eisiúint: Bliainiris Staidrimh na hÉireann 2018 [EN]

Príomhphointí d’Eagarthóirí

Daoine

Sa chuid seo is féidir teacht ar fhorbhreathnú do chontae as Daonáireamh 2016 agus é a phriontáil amach. Tá luach mór leis an acmhainn seo do mhúinteoirí agus daltaí. I ngach forbhreathnú luaitear miondealú daonra de réir inscne, meánaois an chontae, líon na mac léinn/daltaí, an líon daoine faoi mhíchumas agus líon na gcúramóirí.

Is féidir imeachtaí saoil a chíoradh ar nós breitheanna, básanna, póstaí agus ainmneacha leanaí ach gliogáil ar do chontae.

Dálaí Sóisialta

Tá fás tagtha ar an líon daoine i bhfostaíocht ó 1,878,000 sa bhliain 2012 go 2,255,000 in 2018, méadú de os cionn 20% i dtréimhse 6 bliana.

Rangaíodh 60% de dhaoine a bheith róthrom nó murtallach sa bhliain 2015. Faoi 2017, bhí fás tagtha ar an sciar seo go 62% den daonra.

In 2018, thug 48% de dhaoine idir 60 agus 74 bliana d’aois le fios nár bhainidís úsáid as an idirlíon riamh, i gcomparáid le díreach 2% de dhaoine idir 16 agus 29 mbliana.

I mbliana chomh maith, luadh cógais leighis mar an cineál táirge b’annamha le ceannach ar líne i measc úsáideoirí idirlín.

Ó thaobh an oideachais de, tá cáilíocht tríú leibhéil ag os cionn aon trian (35%) d’fhir idir 15 agus 64 bliana, agus b’amhlaidh an cás do bheagnach ceathrar as gach naonúr ban (43%) sa raon aoise céanna.

Gnó

B’ionann díolacháin ríomhthráchtála agus 43% de dhíolacháin iomlán ag fiontair mhóra, 24% díobh ag fiontair mheáinmhéide agus 22% ag fiontair beaga sa tír in 2017.

Chonacthas méadú 6.1% go 235,352 ar an líon daoine fostaithe i dTáirgeadh Tionsclaíoch sa bhliain 2016.

Bhí méadú bliantúil de 23.7% ar an líon tithe nua a tugadh cead pleanála dóibh in 2017, agus méadú 37.0% a bhí ann i gcás cead pleanála d’árasáin nua.

Tógadh 2,264 árasáin nua in 2017, méadú 92.3% ar an mbliain roimhe.

43,362 ab ea an líon iomlán idirbheart réadmhaoine cónaithe a a thaifead na Coimisinéirí Ioncaim sa bhliain 2017. Tógtha le chéile, bhí luach €11,797.1 milliún ar na hidirbhearta seo.

Chonacthas méadú 20.0% ar aschur iomlán tógála agus foirgníochta in 2017 i gcomparáid le 2016. Idir 2007 agus 2017, laghdú 53.8% atá feicthe i dtoirt an aschur tógála agus foirgníochta.

Taifeadadh méadú bliantúil 30.0% i láimhdeachas Foirgníochta idir 2015 (€14.9 billiún) agus 2016 (€19.4 billiún).

Geilleagar

Méadú 7.2% ag praghsanna tairiseacha a bhí ar Olltáirgeacht Intíre (OTI) agus tháinig fás 4.4% ar Ollioncam Náisiúnta (OIN) in 2017.

Bhí luach 1.8% níos mó d’iasachtaí chun tithe a cheannach in 2017 (€74.8 billiún), i gcomparáid leis an mbliain roimhe (€73.5 billiún). Sa tréimhse chéanna, chonacthas ardú 2.4% ó €97.1 billiún go €99.5 billiún ar choigilteas líonta tí sa tír.

Idir 2007 agus 2017, tháinig ardú 20.4% ar an meánphraghas náisiúnta i leith peitril gan luaidhe, le buaicphraghas de €1.63 an lítear. Ardú 14.7% a bhí ann i gcás díosail, a shroich an praghas ab airde de €1.56 an lítear in 2012 chomh maith.

Chonacthas méadú 21.5% ar ghnáththuilleamh lánaimseartha sna 5 bliana idir 2012 agus 2017, ag dul ó €43,236 milliún go €52,540.5 milliún le linn na tréimhse sin.

Turasóireacht agus Iompar

Idir 2016 agus 2017, tháinig méadú 322,000 ar an líon turas abhus go hÉirinn ar mhaithe le saoire/fóillíocht/áineas go 4.7 milliún turas, 7.3% breise sa bhliain.

Tháinig cónaitheoirí na Breataine Móire ar 3.7 milliún turas go hÉirinn le linn 2017, laghdú 195,000 turas (-5.0%) i gcomparáid leis an mbliain roimhe.

In 2017, chuaigh 34.4 milliún paisinéirí trí ceann de na cúig príomhaerfoirt na hÉireann. B’ionann sin agus méadú bliantúil de 5.2%.

Talmhaíocht agus Iascaireacht

Tráth Meitheamh 2016, bhí 137,000 gabháltas talmhaíochta i seilbh teaghlaigh sa Stát. Ag an am, bhí thart ar aon cheathrú de shealbhóirí feirme in aois 65 bliana nó os a cionn. Bhí díreach 5% de shealbhóirí feirme faoi 35 bliana d’aois.

Tá níos mó ná trí oireadh na n-eallach in Éirinn anois ná mar a bhí le linn an Ghorta Mhóir. Ó 1847 i leith, tá fás leanúnach tagtha ar an líon eallach chun seasamh ag 7.36 milliún sa bhliain 2017, agus 1,432,700 bó dhéiríochta leis.

In 2016, bhí praghas airmheánach de €6,366 an acra in Éirinn, bunaithe ar 1,719 idirbheart. B’ionann luach na n-idirbheart seo agus €193.3 milliún i leith 33,982 acra de thalamh talmhaíochta.

Chonacthas méadú bliantúil de 3.2% ar ghabhálacha éisc a thug báid Éireannacha i dtír idir 2015 agus 2016, le meáchan de 234,028 dtonna agus 241,553 thonna faoi seach. In 2016, b’iad na speicis a tháinig báid Éireannacha i dtír leis an meáchan is mó díobh ná Ronnach Atlantach (64,838 dtonna), Bolmán Atlantach (26,068 dtonna) agus Faoitín Gorm (21,882 tonna)

I gcomhair tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Preas-Oifig (+353) 21 453 5036

nó seol ríomhphost chuig eolas@cso.ie

-- CRÍOCH --