Central Statistics Office

Gaeilge

 Skip navigation

Balance of Payments - Net International Investment Positions

Net International Investment Positions (IIP) by Quarter and Subhead (Euro Million)


quarterForeign AssetsForeign LiabilitiesNet IIPNet IIP as % of GDP
Q1 2013 2,801,680 3,053,224 -251,544-583.64
Q2 2013 2,756,329 3,011,510 -255,181-573.92
Q3 2013 2,762,448 3,016,193 -253,745-532.56
Q4 2013 2,806,819 3,043,367 -236,548-525.65
Q1 2014 3,056,086 3,332,977 -276,891-616.00
Q2 2014 3,179,334 3,479,417 -300,083-642.80
Q3 2014 3,411,228 3,719,249 -308,021-602.10
Q4 2014 3,636,647 3,949,077 -312,430-620.31
Q1 2015 4,144,025 4,686,198 -542,173-881.45
Q2 2015 4,077,293 4,587,824 -510,531-831.81
Q3 2015 3,941,636 4,460,389 -518,753-809.41
Q4 2015 4,273,137 4,804,396 -531,259-771.73
Q1 2016 4,145,035 4,650,267 -505,232-788.01
Q2 2016 4,138,821 4,627,205 -488,384-804.64
Q3 2016 4,224,424 4,689,381 -464,957-674.55
Q4 2016 4,344,288 4,835,964 -491,676-681.97Net International Investment Positions (IIP) by Quarter and Subhead (Euro Million)