Central Statistics Office

English
Níl feidhm cuardaigh ar fáil faoi láthair

 Skip navigation

- Tá deireadh tagtha anois leis an gcomhairliúchán poiblí seo -

 

Comhairliúchán Poiblí faoi Ábhar Ceistneora

Iarann an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) aighneachtaí faoin ábhar a bheidh i gceistneoir an daonáireamh a rithfear in 2021.Sula reáchtáiltear daonáireamh, bíonn sé de nós ag an CSO dul i gcomhairle leis an bpobal agus le grúpaí sainleasa maidir leis na hábhair a n-áireofar i gceistneoir an daonáirimh. Os rud é gur ritheadh daonáireamh 2016 mar dhaonáireamh ‘gan athrú’, is é seo an chéad comhairliúchán poiblí faoi ábhar cheistneoir an daonáirimh ón mbliain 2008.

Déanfaidh an CSO Grúpa Comhairleach Daonáirimh a thionól, grúpa ina mbeidh ionadaithe ó ranna rialtais, údaráis áitiúla, comhlachtaí poiblí, na comhpháirtithe sóisialta, ollscoileanna agus ó institiúidí taighde, mar aon le baill foirne an CSO. Beidh sé mar chúram ag an nGrúpa na haighneachtaí a mheas agus cinneadh a dhéanamh faoi cheisteanna úra nó faoi athruithe ar cheisteanna reatha. Rithfear suirbhé píolótach i gceantair roghnaithe i mí Mheán Fómhair 2018, trína ndéanfar tástáil ar nósanna imeachta comhairimh chun críocha an daonáirimh agus ar ábhar molta an cheistneora.

Tabhair an méid a leanas faoi ndeara, le do thoil

Má tá ceist úr nó athrú ar cheist reatha mar éileamh i d’aighneacht, le do thoil cuir foclaíocht mholta na ceiste leis ach béim a leagan ar shocracht an cheist a chomhlíonadh agus ar dhébhríocht céille a sheachaint. Ba chóir údar sainithe le gach moladh a bheith san áireamh in aon aighneacht ina ndéantar tagairt don méid a leanas:

  • Bunús an riachtanas úsáideora agus cur síos ar an anailís a bheadh ag teastáil ina thaobh;
  • údar sainithe le sonraí a bheith ar fáil ag leibhéal an cheantair bhig (SA);
  • údar sainithe le sonraí a bheith ar fáil i leith mionghrúpaí daonra;
  • Aon riachtanais dhlíthiúla (náisiúnta nó AE) do na sonraí;
  • An riachtanas le haghaidh anailís thrastáblach.

Tá liosta iomlán de na ceisteanna a cuireadh i 2016, cur síos ar bhealaí úsáide na sonraí seo agus míniú cé acu ceisteanna atá riachtanach faoi Rialachán (CE) Uimh. 763/2008 de chuid an AE go léir ar fáil Ceisteanna ar an Daonáireamh 2016 (PDF 34KB) .

Íoslódáil nó breathnaigh ar fhoirm daonáirimh na bliana 2016: Foirm Dhaonáirimh 2016 (PDF 1,993KB) . 

Is féidir teacht ar tuilleadh eolais faoi Rialachán (CE) Uimh. 763/2008 anseo.

 

Beartaithe le teacht

Idir Samhain 2017 agus Aibreán 2018 déanfar gach aighneacht a achoimriú agus a chur faoi bhráid an Ghrúpa Chomhairligh Daonáirimh lena machnamh a dhéanamh orthu. D’fhéadfadh go n-iarrfaí aiseolas ó úsáideoirí éagsúla sonraí daonáirimh agus go mbunófaí foghrúpaí chun topaicí éagsúla a phlé go mion.

Agus cinntí á ndéanamh ag an nGrúpa Comhairleach Daonáirimh maidir le cén ceisteanna a dtástálfar sa suirbhé píolótach, tabharfar an méid a leanas san áireamh:

  • Ceangaltais reatha de bhun rialacháin AE;
  • Sonraí atá ar fáil cheana féin ó fhoinsí reatha;
  • Praiticiúlacht (go háirithe an gá a bhaineann le ceisteanna a choimeád simplí agus soiléir);
  • An gá le sonraí ag leibhéal an cheantair bhig (SA);
  • Costas agus ualach freagartha ar shealbhóirí tí.

 

Torthaí an Chomhairliúcháin

Foilseofar tuarascáil maidir leis an suirbhé píolótach agus cinntí an Ghrúpa Chomhairligh Daonáirimh ar shuíomh gréasáin an CSO i dtús na bliana 2019. Beidh ábhar deiridh an cheistneora do Dhaonáireamh 2021 faoi réir caoinchead an Rialtais.

Tabhair aire, le do thoil go mb’fhéidir go bhfoilseofar aighneachtaí ar www.cso.ie agus go bhfuil an cineál ábhair seo faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014.

Tháinig deireadh leis an tréimhse inar glacadh le haighneachtaí ar an 3 Samhain 2017.