Central Statistics Office

English

 Skip navigation

(English below)

Dréachtscéim Teanga na hOifige

 

Tá an Phríomh-Oifig Staidrimh ag ullmhú a dara scéim teanga de réir Alt 11 dAcht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 agus ag glacadh le haighneachtaí ón bpobal faoi láthair.

Tá forbairtí suntasacha tagtha ar ár nósanna oibre le blianta beaga anuas, go háirithe ó thaobh bealaí cumarsáide agus craobhscaoilte de. Cumhdófar na huirlisí faisnéise úra seo sa dréachtscéim mar aon le forbairtí eile in obair na hOifige.

 

Aighneachtaí a chur faoi bhráid

Cuirimid fáilte roimh aighneachtaí ó bhaill an phobail agus ó pháirtí leasmhara eile.

Is féidir aighneachtaí i scríbhinn a chur faoinár mbráid ar ríomhphost chuig eolas@cso.ie

iad a sheoladh sa phost chuig An tAonad Eolais, An Phríomh-Oifig Staidrimh, Bóthar na Sceiche Airde, Corcaigh.

Ní mór aighneachtaí a bheith faighte san Oifig faoin Aoine, an 3ú Márta 2017.

N.B.: Tabhair faoi ndeara go ndéanfaidh an Phríomh-Oifig Staidrimh aighneachtaí a chuirtear faoinár mbráid a fhoilsiú ar ár suíomh gréasáin. Ní eiseofar aon eolas pearsanta (seachas ainm) faoin duine, daoine, grúpa nó eagras a chuireann aighneacht faoi bhráid.

 

Cúlra

Chéad Scéim Teanga na hOifige: An Phríomh-Oifig Staidrimh Scéim na Gaeilge 2007 - 2010 (PDF 141KB)

Ráiteas Straitéise reatha na hOifige: Ráiteas Straitéise 2016 - 2019 (PDF 860KB)

 

Draft Language Scheme of the Office

 

The Central Statistics Office is preparing its second language scheme under Article 11 of the Official Languages Act, 2003 and is currently calling for submissions from the public.

Significant developments have taken place in our work practices in recent years, particularly in relation to communications and dissemination channels. The draft scheme will encompass these new information tools as well as other developments in the work of the Office.

 

Making submissions

We welcome submissions from members of the public or other interested parties.

Written submissions can be made by email to eolas@cso.ie

or

by post to Information Section, Central Statistics Office, Skehard Road, Cork.

Submissions must be received in the office no later than Friday, 3rd March 2017.

N.B.: Please note that the CSO will publish submissions made to us on our website. Apart from their name(s), no personal information of any person(s), groups or organisations who have made submissions will be released.

 

Background

First CSO Language Scheme: Central Statistics Office Irish Language Scheme 2007 - 2010 (PDF 140KB)

Current CSO Statement of Strategy: Statement of Strategy 2016 - 2019 (PDF 857KB)